Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)

Jag och min fru betämde oss 2007 för att bygga hus och på grund av vissa eventualiteter kom jag att titta extra noga på ventilation. Jag kom fram till en hel den intressant som jag gärna delar med mig av. Detta dokument är rekommenderad läsning för alla som tänker bygga hus och speciellt för dem som har option på fjärrvärme.

Problem

Många som bygger hus eller projekterar för ombyggnation hamnar i samma situation som jag, inför valet av ventilation. Regelverk idag kräver inte en specifik typ av ventilation, men eftersom reglerna för uppvärming kräver så låg energiförbrukning blir det i praktiken idag bara möjligt att använda ventilation med någon typ av energiåtervinning. Man står då inför två alternativ: balancerad ventilation med forcerad från- och tilluft och passiv värmeåtervinning, även kallad FTX (vilket står för "från- och tilluftsventilation med värmeväxlare"), samt forcerad frånluftsventilation med värmepump, även kallad FVP (vilket står för frånluftsvärmepump).

Grundprincip för FVP

FVP är en typ av forcerad frånluftsventilation, vilket innebär att man drar ventilationskanaler från våtutrymmen, kök (ej köksfläkt) och garderober till ett gemensamt ventilationsaggregat som med hjälp av en fläkt skapar ett undertryck i dessa områden. Luft kommer då att flöda från övriga utrymmen där frisk luft skall tillföras genom antingen springor i fönsterkarmar eller bakom element, eller genom ventiler i väggen.

Luften som kommer till ventilationsaggregatet genom ventilationskanalerna är varm, uppvärmd av element eller golvvärme i boutrymmena i huset. Genom att fungera som ett omvänt kylskåp, där en el-driven kompressor suger ut värmen ur luften, kan FVP-aggregatet föra över denna värme till något annat, vilket brukar vara varmvatten. Har man vattenburen uppvärmning, t ex vattenradiatorer eller golvvärme, kan denna värme användas till att värma upp huset.

Grundprincip för FTX

FTX kallas balancerad ventilation av den anledning att man både suger ut gammal luft och blåser in ny fräsh luft. Utöver de utsug som är gemensamma med de för FVP behöver man ha ventilationskanaler för inkommande luft till sov- och vardagsrum. Istället för att släppa in luft i springor eller ventiler i väggen kontrolleras även detta i ventilationsaggregatet. Detta innebär förstås att man behöver mer än dubbelt så mycket ventilationskanaler och kommer att ha tilluftsdon i tak eller vägg istället för springor och ventiler som för FVP.

Både tilluft och frånluft styrs av ventilationsaggregatet. I praktiken väljer man att ha lite obalans så att ett lätt undertryck skapas, för att minska risken för fuktskador i väggarna.

Både den uppvärmda frånluften och den inkommande tilluften går via ventilationsaggregatet. Genom att föra dessa luftströmmar genom en värmeväxlare kan man föra över 50-90% av värmen utan att blanda själva luften, vilket innebär att luften som kommer in i rummen är uppvärmd till 17-20 grader. Normalt sett är dessa värmeväxlare passiva och drar därför ingen ström utöver ventilationsfläktarna. Man passar även på att filtrera luften, dels för fläktarnas och värmeväxlarens skull men även för att förbättra inomhusluften.

Uppvärmningskostnad

Kravet på uppvärmning var när vi projekterade (2008) satt till 110 kWh/m2 per år för villa som inte värms med direktverkande el. Med FVP kommer man lätt under det, vilket innebär att det inte spelar så stor roll hur man räknar för att kunna verifiera att huset kommer att bli godkänt. FTX är beroende på täthet i huset och andra parametrar som kan vara svåra att förutsäga. Därför är det lätt för analysprogrammet att överskatta energiåtgången för hus med FTX. Vårt hus låg precis på gränsen för att bli godkänt. Enligt en kontakt på BoVerket är Trä- och Möbelindustriförbundets verktyg, som vår konsult använde, ökänt för sin överskattning. Ett expertutlåtande uppskattade energiåtgången för vårt hus att snarare hamna under 90 kWh/m2 per år.

På papper är alltså FTX mindre effektiv än FVP, så till den grad att det kan vara svårt att se att huset kommer att bli godkänt med gällande regler. Man skall dock komma ihåg att el klassas som en ädel energityp och att den el som krävs för att suga ur energin ur frånluften därför kan vara både dyrare att tillverka och köpa än t ex fjärrvärme, bergvärme eller pellets. FVP påverkas dessutom av vindar och uppvärmningen måste vara på för att återvinningen skall fungera.

Uppvärmningsalternativ

Här skall vi titta lite på vilka uppvärmningsalternativ som fungerar tillsammans med de två ventilationsalternativen.

Separat uppvärmning

Det är inte förbjudet att bygga nya hus med direktverkande el, men gränsvärdena för energiförbrukning är hårdare än för vattenburen uppvärmning vilket innebär att man behöver ännu bättre energiåtervinning. Om man renoverar ett äldre hus som redan har direktverkande el kanske man vill behålla det och bara byta ut ventilationen.

Exempel på andra alternativ som är separata från ventilationssystemet är luft/luft-värmepump, berg-, mark- eller sjövärmepump, fjärrvärme, samt pellets-, ved- eller oljepanna alternativt kamin

FVP fungerar genom att värma upp vatten. Om man värmer upp huset med något annat system så kommer FVP bara att användas till att värma upp varmvatten vilket innebär att om man inte har väldigt hög varmvattenförbrukning så kommer inte frånluftens värme att användas till någonting. Med FVP låser du dig därför till att använda el till uppvärmningen — inte direktverkande, men indirekt. Även om effektiviteten är hög så kommer uppvärmningskostnaden att följa elpriset.

Med FTX å andra sidan tas värmen i luften tillvara oavsett om den är uppvärmd med vatten, el eller luft, eller om värmen kommer genom konvektion från en kamin. I passivhus används FTX för att återvinna värmen från människor, lampor, matlagning, etc.

FVP och FTX

Man kan rent teoretiskt kombinera FTX med FVP, men i praktiken innebär det att man försöker att använda FVP till att suga ut värme ur den luft som redan blivit nedkyld av FTX-systemet. Skillnaden i temperatur mellan utgående ventilationsluft och uteluften är typiskt endast ett par grader vilket gör att FVP har marginellt bättre förutsättningar än en luft/luft-värmepump. Detta innebär inte att FVP saknar möjlighet att producera värme — en värmepump kan suga ut energi ur luften så att temperaturen sänks många grader under utetemperaturen. FVP värmer dessutom upp varmvattnet i huset utöver att värma upp huset, vilket en luft/luft-värmepump inte kan göra.

FVP och fjärrvärme

Jag fick som förslag, vid projekteringen av huset, att installera FVP som ventilation och kombinera det med fjärrvärme. Det FVP-aggregat som erbjöds hade mycket riktigt en modul för att koppla in fjärrvärme. Det som händer är att för att kunna ta tillvara på värmen i den utgående luften måste FVP använda kompressorn, vilket innebär att FVP används som uppvärmning. Fjärrvärmen används bara i de fall som FVP inte räcker till, något som kallas för "spetsvärme". Använder man FVP utan fjärrvärme så används elpatron som spetsvärme, det vill säga att vattnet värms upp direkt med hjälp av el istället för via värmepumpen.

Fjärrvärme som spetsvärme är någonting som energibolagen inte vill veta av då det innebär liten försäljning största delen av året men hård belastning under kortare perioder, t ex då det blir riktigt kallt. Därför har många fjärvärmeleverantörer satt hög abonnemangskostnad men ett lägre energipris. På så sätt blir det mycket ofördelaktigt att använda fjärrvärme för spetsvärme istället för elpatron.

Komfort

Den i min mening största källan av obehag från ventilationen är kalluft som kommer in vid fönster och ventiler. Med FTX får man istället in varm luft. Ett annat problem, speciellt i stadsmiljö, är oljud utifrån som kommer in obehindrat genom de flesta tilluftsdon. Detta saknas också med FTX. Med FTX har man dessutom möjlighet att sätta in pollenfilter och det är bara ett filter att byta, istället för ett vid varje fönster eller ventil som med FVP.

Ett problem med frånluftsventilation, som många inte känner till eller tänker på, är att det är beroende av balans i systemet. Om man stänger en ventil, av okunskap eller snålhet, förändras luftflödet i alla rum; om någon sover med öppet fönster minskar undertrycket i huset och ventilationen kan försvinna helt i andra rum; om det blåser ute förändras tryckskillnaden mellan inne och ute så att det är större skillnad på ena sidan än på andra. Då kan flödet till och med byta riktning så att varm luft flödar ut genom ventilen istället för att återvinnas.

Någonting som ofta dyker upp i diskussioner kring FTX är rädslan för oljud, till exempel i sovrummet, och att ljud leds mellan rum i huset. Man skall vara medveten om att ett ventilations­aggregat genererar ganska mycket brummande. Ljuddämpare kostar dock inte så mycket och man kan ofta sätta mer än en mellan aggregatet och sovrum. Man måste samtidigt ställa ett svagt brummande i sovrummet mot att ha hål i fönster eller väggar igenom vilka ljud utifrån kan färdas relativt obehindrat. Moderna tilluftsdon susar inte och de visslar inte. Ljud som leds mellan rum i huset har jag ännu inte upplevt.

Personlig erfarenhet

Efter en tid med FTX har vi märkt av några positiva sideffekter. Eftersom systemet både blåser in luft och suger ut samtidigt så krävs inte lika stort undertryck som med frånluftsventilation. Därför fungerar köksfläkten mycket bättre och det är otroligt lätt att tända braskaminen.

När det började blir kyligt på hösten bytte vi ut sommarkasetten mot återvinningsaggregatet vilket gjorde att temperaturen i huset från sommaren höll i sig. Vi kunde vänta flera veckor längre än grannar och vänner med att sätta på uppvärmningssystemet.

För att underlätta kalibreringen av uppvärmningssystemet (fjärrvärme) har jag byggt och installerat ett termometersystem som beräknar till- och frånluftstemperatur samt effektivitet hos FTX-aggregatet. Vårt VM2 från SystemAir visar sig ha en verkningsgrad på ca 80% — något högre vid lägre utomhustemperatur.

Sammanfattning av för- och nackdelar

Här följer en sammanfattning av de för- och nackdelar med FTX-ventilation som jag och min fru har identifierat, dels själva och dels i andra eller tredje hand.

Fördelar med FTX-ventilation

Nackdelar med FTX-ventilation

Avlutning

Detta avslutar beskrivningen av min personliga erfarenhet och kunskap om FTX, balancerad ventilation med värmeåtervinning. Jag hoppas att det jag skrivit ned kan komma till användning till andra som funderar över vilken typ av ventilation de skall välja. Personligen tycker jag att det är obegripligt att inte FTX är norm, men jag har ändå försökt att hålla min beskrivning neutral och så nära sanningen jag kan så att en läsare även skall kunna välja själv.

Om ni som läser det här känner att ni har haft nytta av dokumentet eller har fler frågor så är ni välkomna att kontakta mig via e-post. Jag är även intresserad av att komplettera beskrivningar om någonting skulle visa sig vara fel eller om någon har en annan eller ytterligare erfarenheter kring ämnet.