Kursinformation TNM061 2011

I detta dokument finns den information som jag vill förmedla inför kursstarten. Mer information kommer att ges inför period VT2. Sidan Kursaktuellt kommer att uppdateras fortlöpande under kursens gång.

Kursen är en direkt fortsättning av kursen Datorgrafik för MT1 och är avsedd att ge breddade och fördjupade kunskaper inom området datorgrafik och de dess tillämpningar. Kursen ger förkunskaper för ett antal valbara kurser i högre årskurser inom ämnet datorgrafik. Avsikten är också att ge en förtrogenhet med animering och 3D-grafik som medium.

Upplägg

Kursen är upplagd kring en föreläsningsserie, där översiktliga introduktioner ges till viktiga områden inom ämnet, och en labkurs där grunderna i 3D-modellering och animering gås igenom med hjälp av programmet 3dsMax. Alla föreläsningar och laborationer ges under läsperiod VT1. Kursen ges över två perioder, och VT2 ägnas åt ett projektarbete i grupp. Tanken är att ni genom projektet ska få ett konkret praktikfall att studera och tillämpa era nyvunna kunskaper på. Efter VT2 ges en skriftlig tentamen på kursens teoretiska moment.

Lärare

Litteratur

Kursboken är densamma som användes i den grundläggande kursen i Datorgrafik, dvs Alan Watt: 3D Computer Graphics. De delar av föreläsningsserien där realtidsgrafik och grafikprogrammering behandlas har inte särskilt starkt stöd i kursboken. Inom dessa områden kommer vi att distribuera separat material. Det är inte helt nödvändigt att köpa just den rekommenderade boken, men någon bok vill jag att ni köper (eller lånar) och läser.

Labkompendier och övrigt labmaterial kommer att läggas upp på kurssidan för gratis nedladdning.

Examination

I kursen finns tre obligatoriska moment:

För godkänt resultat på kursen krävs minst betyget G på samtliga moment.
Betyget G på såväl tenta som projekt ger slutbetyg 3.
Betyget VG på endera tenta eller projekt ger slutbetyg 4.
Betyget VG på både tenta och projekt ger slutbetyg 5.

Betygen G och VG på delmomenten registreras av administrativa skäl i Ladok som 3 resp. 5. Slutbetyget kan därmed även ses som medelvärdet av betygen på de två betygsatta momenten.

Föreläsningar VT1 (med reservation för ändringar)

 1. Introduktion till kursen och ämnet. Kort om verktyget 3DSMax.
 2. Modellering: polygoner, parametriska kurvor och ytor. (Kap. 2, 3)
 3. Material och mappning: textur, bump, reflection (Kap. 8)
 4. Belysning, reflektion och skuggor (Kap. 7, 9)
 5. Globala belysningsmodeller: strålföljning, radiosity (Kap. 10, 11)
 6. Animering (Kap. 13, 17)
 7. Grafikprogrammering med Java 3D (separat material, labkompendiet)
 8. Realtidsgrafik, interaktion (separat material)
 9. Hårdvarunära grafikprogrammering med C och OpenGL (separat material)
 10. Projektinformation

Laborationer VT1

Labbarna utförs enskilt eller i grupper om två. Den första labben är frivillig, men ligger schemalagd. Den som inte redan har en viss vana vid programmet 3DSMax bör utföra Lab 1 för att bli någorlunda bekant med det komplicerade gränssnittet. Förbered er väl inför de övriga labbarna så att examineringen kan göras vid labtillfällena i labsalen. Det blir mycket extra arbete för alla inblandade att redovisa laborationer i efterhand. Redovisning per e-post kommer inte att tillåtas. Om det behövs kommer extra examinationstillfällen att ordnas i början av läsperiod VT2.

 1. Introduktion till 3D Studio Max (frivillig, men schemalagd)
 2. Material och texturer
 3. Ljus, skuggor, reflexion och brytning
 4. Animering och simulering
 5. Grafikprogrammering med Java3D
 6. Grafikprogrammering med OpenGL

Välkomna till kursen!

Stefan Gustavson