Handledning för Spexets automobilrally VT-96

Öset Luhring ber att få önska ert lag välkommet att deltaga i Spexets automobilrally VT-96. De flesta av er har varit med förr, men vi rekommenderar ändå att samtliga lagmedlemmar läser igenom denna handledning före start.

Ett rebusrally är inte någon hastighetstävling. Det som premieras är i stället kunskaper, fantasi, uppmärksamhet och samarbetsförmåga. Alla upgifter som ingår i ett rally belastas med prickar, ju bättre resultat desto färre prickar. Det lag som samlat på sig minst antal prickar under dagen vinner.

Som vanligt går rallyt delvis på krokiga och smala vägar som stundtals nätt och jämnt är att betrakta som tjänliga, och ni passerar ibland bebyggda trakter som är tämligen ovana vid trafik. Tag det lugnt och kör klokt!

START

Rallyt går av stapeln lördagen den 11 maj 1996. Starten äger som vanligt rum på Tekniska Högskolans parkering mellan A- och B-husen. Ni skall där till funktionärerna anmäla ert ekipage med besättning senast klockan 08.00 rallydagen. I annat fall belastas ni med tidsprickar.

Samtidigt med denna incheckning skall ni betala en startavgift, vilken preliminärt beräknas till omkring 200 kronor per ekipage. OBS! Om ert ekipage av någon anledning skulle vara förhindrat att deltaga, ber vi er att omgående kontakta rallyledningen. Om vi inte fått en avanmälan senast klockan 07.00 rallydagen tvingas vi att ta ut startavgiften i alla fall.

Vid starten utdelas ett startkuvert innehållande för rallyts framgångsrika genomförande väsentliga dokument, diverse uppgifter, ett kassettband, två gröna kartor samt en standardiserad linjal. En innehållsförteckning medföljer, och det är upp till varje lag att kontrollera att allt är med.

REBUSAR

Vid varje kontroll utom starten och lunchen får ni en rebuslapp som är märkt med R och en ordningssiffra (t ex R5) samt tre kontrollbokstäver (t ex ABC). Kontrollbokstäverna är ett bevis på att ni har varit vid rätt kontroll. Ni skall därför skriva upp kontrollbokstäverna på svarskortet ni får i startkuvertet.

REBUSLÖSNING

Rallyrebusarnas princip förklaras utförligt i en särskild bilaga till detta PM, där även vissa exempel och övningsrebusar återfinns.

Lösningen på rebusen är ett på kartbladet utskrivet unikt namn på en geografisk företeelse. Observera att en korrekt rebuslösning innehåller hela namnet, dvs kartnamn som "Öv Jälla", "Fornl omr" eller "Varv och Styra församling", skall betraktas som en korrekt rebuslösning endast i sin helhet.

När rebusen är löst skall rebuslösningen motiveras kortfattat men fullständigt på därför avsedd blankett.

KOORDINATER

En rebuslösning utpekar inte direkt platsen för nästa kontroll, utan först skall ni utföra en enklare matematisk operation och en tabellslagning för att få fram en koordinatangivelse till nästa kontroll. Exakt vilken procedur som skall användas anges på koordinattabellappen i startkuvertet. Koordinaterna mäts med den utdelade rallylinjalen från nedre vänstra hörnet av begynnelsebokstaven i lösningen. Med detta avses det hörn som ligger längst åt kartans sydvästriktning av en rektangel vars sidor är parallella med kartans svarta rutnät och vilken precis omsluter begynnelsebokstaven. Mätningen av koordinaterna skall sedan ske parallellt med kartans svarta rutnät. OBS! Mät noga!

Om lösningen t ex blir "Öset" och koordinaterna till denna lösning är N 242, V 43 betyder detta att nästa kontroll ligger 242 mm norr och 43 mm väster om den västligaste förekomsten på kartan av namnet "Öset", räknat från nedre vänstra hörnet av en parallellt med kartans svarta rutnät orienterad rektangel vilken precis omsluter begynnelsebokstaven Ö. Puh. Det låter krångligare än det är. När man har en grön karta framför sig blir det ganska självklart.

HJÄLPREBUSAR OCH NÖDLÖSNINGAR

Om ni inte klarar av att lösa rebusen inom rimlig tid finns som en första åtgärd ett hjälpkuvert att klippa upp med den medhavda saxen. Till rebus R1 hör hjälprebus H1 osv. Hjälpen innehåller en ny, men förhoppningsvis lättare, rebus med samma lösning som den ordinarie rebusen. Om lösningen fortfar att gäcka er trots uppklippt hjälpkuvert kan ni klippa upp nödlösningen i nödkuvertet. Till rebus R1 hör nödlösning N1 osv. Nödlösningen ger den exakt riktiga lösningen till rebusen, tillsammans med en ungefärlig angivelse inom parentes av var lösningen står på kartan. Om nödlösningen t ex lyder: NÖDLÖSA (42,19) betyder detta att rebuslösningen är ortsnamnet Nödlösa, vilket finns i närheten av skärningspunkten för öst-västlinje 42 och nord-sydlinje 19. Tänk på att nödlösningen ger koordinaterna för rebuslösningen, inte kontrollen. Ni måste fortfarande mäta.

Var mycket aktsam med hjälp- och nödkuverten! De skall inlämnas vid målgång, varvid varje form av konstaterad åverkan som kan ha medfört avslöjande av innehållet eller delar därav tolkas som avsiktlig och medför prickbelastning. Ett förlorat nödkuvert bestraffas följdaktligen med full prickbelastning på samtliga rebusar.

KONTROLLER

Ni skall vid mätningen på kartan hamna i närheten (Ī 0,5 mm) av en farbar väg, på en plats som är tydligt markerad på kartan och i naturen. Tillsammans med koordinatangivelserna i startkuvertet finns en kortfattad beskrivning av kontrollens läge: ”Korsningen”, ”Förgreningen”, ”Dasset” etc. Kontrollen består av en ungefär 30 cm hög träpinne, placerad rimligt synlig i naturen inom 15 meters radie från den angivna punkten på vägen. På denna pinne finns små lappar med nästa rebus, eller i vissa fall med en direkt anvisning om den fortsatta färden. Vid lunchkontrollen delas rebusen på anmodan ut av en funktionär när ni är klara att åka.

Rebus RX leder till kontroll KX. Rebus R3 leder exempelvis till kontroll K3, och återfinnes följdaktligen på pinnen vid kontroll K2. Lunchpausen inträffar vid kontroll K4. Den sista kontrollen är K8. Denna innehåller ingen ny rebus. Det finns således inalles åtta rebusar att lösa.

OBS! För att rebuslapparna skall räcka ber vi er att endast ta en lapp per lag!

FALSKA KONTROLLER

Falska kontroller kan förekomma. Dessa ligger minst 100 meter från den riktiga kontrollen. Ni får den riktiga rebusen även vid den falska kontrollen, men felaktiga kontrollbokstäver, vilket ger prickbelastning. Mät noggrant!

RALLYVÄG

Rallyväg är den på kartan markerade kortaste farbara vägen mellan två påföljande kontroller. Giltig rallyväg får inte befinna sig utanför kartans område. Minsta väg som räknas som farbar är ”Enskild bilväg”. ”Enskild sämre bilväg” är således inte tillåten rallyväg. Tidigare körd rallyväg får inte köras igen i någondera riktningen, men får korsas och tangeras. Överensstämmer inte kartan med verkligheten så gäller kartan om inte rallyledningen meddelat annat.

Ibland kan dock verkligheten göra sig påmind. Gällande trafikregler, förbudsskyltar och andra vägmärken skall obönhörligen respekteras. Vid siktande av tilläggsskylten ”gäller ej fordon med tillstånd” skall rallyfordonet inte anses ha tillstånd, oavsett om så skulle vara fallet.

Enskilda vägar är tyvärr i allt större omfattning stängda för allmän trafik. Om en på kartan omarkerad avspärrning med vägbom eller vägmärke framtvingar val av en annan väg än den enligt kartan kortaste farbara vägen mellan kontrollerna skall inte hela vägen från den senaste kontrollen mätas om. I stället skall rallyekipaget föras tillbaka längs den konstaterat icke farbara vägen till den närmast föregående förgrening där det överhuvudtaget är möjligt att på tillåten rallyväg komma fram till nästa kontroll. Därefter skall ny mätning ske från denna punkt för att få fram kortaste farbara väg till nästa kontroll. Ingen del av den felaktigt körda icke farbara vägen skall räknas som körd rallyväg.

Rallyvägen börjar så snart ni kommit in på kartan, och rallyväg upphör först när ni lämnar kartan, såvida inte rallyledningen meddelar annat.

I vissa fall kan det krävas en ganska noggrann mätning för att avgöra vilken av de möjliga vägarna som egentligen är kortast. För detta ändamål rekommenderas knappnålar och sytråd, eller, om ni behärskar instrumentet, en stickpassare.

TALLRIKSPLOCK

Papperstallrikar med tre bokstäver finns uppsatta längs rallyvägen, fullt synliga (nåja) från bilen för uppmärksamma rallydeltagare. Dessa skall observeras och redovisas. När ni siktat ett tallriksplock skriver ni ned plockets bokstäver på det härför avsedda svarskortet ni får i startkuvertet. Observera att ni även skall ange mellan vilka kontroller ni hittat plocket genom att skriva bokstäverna på rätt rad.

FOTOPLOCK

I startkuvertet finns fotografier tagna från rallyvägen. När ni från rallyvägen observerar den på fotot avbildade vyn antecknar ni fotografiets nummer på rätt plats på svarskortet.

FALSKA PLOCK

Falska plock kan förekomma. Falska plock uppfyller inte villkoren ovan för äkta plock, och ger prickbelastning om de redovisas.

LUNCHKONTROLLEN

Vid lunchkontrollen skall vissa uppgifter lämnas in, vilka står angivet vid varje uppgift.

Om det inte ösregnar kommer grillmöjligheter att finnas vid lunchkontrollen. Tag med korv och bröd, grillspett, tournedos eller dylikt. Skulle det ösregna får ni väl beställa pizza. :-)

STIL OCH MUTOR

Tänk på att i ett rally är det inte allt att segra, ibland är det inte ens önskvärt. Det finns vid det här laget en uppsjö andra priser att erövra, inte minst stilpriset. Vi vill meddela att rallyledningen ställer sig negativ till mutor. Däremot är vi mycket positiva till presenter, uppskattning, gyckel och fjäsk. Ett gediget stilfullt eller gentemot rallyledningen odelat positivt uppträdande kan belönas med minusprickar.

PRICKBELASTNING

Förseelseprickar
Klippt hjälp men ej nöd25
Klippt hjälp och nöd45
Klippt nöd men ej hjälp(dumt)45
Bristande rebusmotivering1-45
Felaktiga kontrollbokstäver45
Missat fotoplock10
Redovisat falskt fotoplock20
Missat tallriksplock5
Redovisat falskt tallriksplock10
Tidsprickarnormalt 1 per min

Dessutom prickbelastas praktiska prov, trafikförseelser, skymfande av rallyledning eller trotsande av regler.

MÅLGÅNG

Målgång sker på Tekniska Högskolan, baksidan av hus B, ingång 29B, vid parabolantennen. Resterande uppgifter samt linjal och kassettband skall lämnas in. Om ni av någon anledning blir tvungna att bryta rallyt under dagen, måste ni oundgängligen meddela rallyledningen detta, så att vi slipper gå skallgång. Skulle några andra problem uppstå står vi också gärna till tjänst, dock hjälper vi inte till med att lösa rebusar. Målsekretariatet har två fasta telefoner. Mest sannolikt är dock att vi finns på någon av våra nallar:

Stefans rum28 26 57
Sunlabbet28 22 42
Jakob0708-12 73 73
Jonas0706-300 700
Per-Erik07058-740 25

VIKTIGA KLOCKSLAG

08.00 Samling vid Tekniska Högskolan. Kort genomgång. Start. Sen ankomst ger tidsprickar.
13.00 Prickbelastning vid lunchkontrollen börjar.
14.30 Lunchkontrollen dras in. 90 tidsprickar+max på praktiska prov för ej ankomna lag. Rebusen sätts då på en pinne som vanligt.
18.00 Prickbelastning börjar vid mål. Därefter dubblas tidsprickarna varje halvtimme, dvs efter 19.30 får man 8 prickar per minut, och så vidare.
Lunchkontrollen bemannas omkring kl 10.00. Om ni mot förmodan skulle komma dit tidigare ber vi er vänta. Målet bemannas omkring kl 16.00. Om ni skulle bli klara tidigare kan ni tvätta bilen medan ni väntar.

OBS! Vi ber vänligen alla lag att respektera denna tidsplanering. Den bygger på en körtid på ca 2,5 timme både före och efter lunch (vilket skall vara väl tilltaget), en timmes lunch och följdaktligen ca 30 min per rebus. Det är helt upp till er att kontrollera hur ni ligger till i förhållande till detta, och utifrån det planera er åkning. Det kan löna sig mer att klippa än att få en massa tidsprickar. Lag som klagar på tidsbrist har ofta sig själva att skylla. Detta är inte alls menat som gnäll, utan bara ett försök från rallyledningen att öppet redovisa vad som gäller och därmed uppmuntra folk att ta eget ansvar.

SEGRAREN OCH NÄSTA RALLYS ARRANGÖRER

Segrar gör det ekipage som under dagen ådragit sig minst antal prickar.

Segraren får den stora äran att anordna nästa rally. Om det skulle slumpa sig så att segraren arrangerade rallyt VT95 eller HT95 går i stället arrangörsskapet till det lag som erövrat andraplatsen. Om även andrapristagarna arrangerat rallyt VT95 eller HT95 ankommer det på tredjepristagarna att arrangera nästa rally.

RALLYSEXA

En rallysexa anordnas på rallydagens kväll av Spexets styrelse. På denna sexa äts mat, meddelas resultatet av dagens tävling, utdelas priser, framförs gyckel (vi vill speciellt uppmana till detta, det har varit glest med gyckel den senaste tiden), glammas, drickes och has roligt.

Sexan anordnas på Arbis och börjar med en så kallad mjukstart. Pilsner, en handfull trevliga människor att tala med samt viss mer eller mindre fånig sysselsättning finns att tillgå från klockan 20.00 (eventuellt med moms, arrangörerna åker själva rally). Regelrätt sittning med mat kommer igång så snart de flesta deltagare kommit, dock senast klockan 21.00. Anmälan till festen skall förhoppningsvis redan vara gjord, men om vi skulle ha missat er ber vi er att omgående kontakta Fia Björketun, tel 27 33 17. Festkostnaden blir omkring eller under 150 kr och betalas vid starten.

RALLYLEDNINGEN

Skulle någonting fortfarande vara oklart, eller om ni bara känner ett trängande behov av att tala med rallyledningen så finns vi tillgängliga på följande nummer:
Stefan Gustavson, Carina Qvarford10 09 35
Jonas Fogelberg, Helene Gustavsson504 07
Per-Erik Fägerman740 25
Stefan Wrammerfors17 55 54
Jakob Heinemann14 35 17
Håkan Ackegård12 86 68
Lennart Granlund15 27 41

UTRUSTNINGSLISTA

NÖDVÄNDIGT:
Automobil eller annat motorfordon
Sax
Penna och papper
Kartunderlägg
Knappnålar & sytråd, alt. stickpassare
Start- och festavgift
Klocka
Kassettbandspelare
TEFYMA eller liknande tabellverk

BRA ATT HA:
Räknedosa
Synonymordbok eller ordlista
Allmänbildning
Matsäck och sittunderlag
Nalle (hård eller mjuk)
Diverse allmän bråte; all utrustning som man tror sig ha nytta av och orkar släpa runt på är tillåten.
Er rallyledning Öset Luhring önskar lycka till. Kör så det ryker!


Last modified: Mon May 13 12:51:32 MET DST 1996